5 WFT Consumptief Krediet examens | Toetstermen 2023/2024 (2023)

Deze WFT consumptief krediet examens zijn bedoeld voor financieel professionals die een studie volgen om het beroepskwalificatie diploma Adviseur Consumptief Krediet te behalen en extra oefenmateriaal willen hebben voor het examen. Deze examens wft consumptief krediet zijn gericht op het CDFD eindexamen en zo gemakkelijk te combineren met je opleiding of cursus.

TIP: Twijfel je nog of je er al klaar voor bent? We hebben een perfectesamenvatting inclusief 5 oefenexamens en is de meest ideale training ter voorbereiding op je examen.

De module Wft consumptief krediet is opgebouwd uit de examens Basis en Consumptief Krediet. Bij het behalen van beide examens ontvang je het beroepskwalificatiediploma voor Adviseur Consumptief Krediet.

Voor het uitbrengen van advies op beide gebieden volstaat het sinds 1 april 2019 als je de beroepskwalificatie voor Adviseur Hypothecair krediet hebt gehaald.

Het is wettelijk bepaald dat een Wft-examen moet zijn vormgegeven met eind- en toetstermen. Het Wft consumptief krediet examen kan uitsluitend digitaal worden afgenomen via de Centrale Examenbank Wft.

Onze WFT Consumptief Krediet examens zijn exact hetzelfde als hetCDFDen voldoen aan de toetstermen van 1 april 2023. Bovendien maken onze WFT docenten exclusieve vragen voor ToetsJeKennis die je nergens anders krijgt.

Bij het examen zijn in totaal 47 punten te behalen. Het gehele examen bestaat uit 31 vragen gesteld, waarbij er vragen worden gesteld uit de volgende categorieën:

 • Kennis en Begrip: 15 vragen en 1 punt per juist antwoord dus 15 punten te behalen
 • Professioneel Gedrag: 1 vraag en 2 punten per juist antwoord dus 2 punten te behalen
 • Vaardigheden en Competenties: 15 vragen en 2 punten per juist antwoord dus 30 punten te behalen.

Als je 68% of meer van de vragen goed hebt beantwoord, ben je geslaagd voor het examen. Het onderdeel Vaardigheden en Competenties levert de meeste punten op bij het examen. Bij de voorbereiding is het goed om hier zoveel mogelijk aandacht aan te besteden.

De vragen van het onderdeelKennis en Begriptoetsen jouw feitenkennis, theoretische kennis en jouw inzicht in informatie. Zowel de vragen als antwoorden zijn in dit onderdeel kort.
Bij de vragen over het onderdeel Professioneel Gedrag worden meerdere dilemma’s geschetst, die betrekking hebben op:

Bij de vragen over het onderdeel Professioneel Gedrag worden meerdere dilemma’s geschetst, die betrekking hebben op:

 • Serviceverlening en de daarbij behorende kosten
 • Het afhandelen van klantvragen
 • Onwettelijke of onwenselijke situaties
 • Bevoegdheden

Omdat het hier gaat om situaties die jij als adviseur tegen kunt komen in je werk, worden deze vragen vormgegeven in voorbeeldsituaties. Voor deze vragen zal je meer tijd nodig hebben, maar het aantal vragen ligt daarentegen lager.

Bij het onderdeel Vaardigheden en Competenties komen vragen aan bod over de competenties en vaardigheden die jij als financieel adviseur nodig hebt om je werk goed uit te kunnen voeren.
Hier wordt getoetst of jij de opgedane kennis weet toe te passen, problemen kunt oplossen, maar er wordt ook getoetst op welke manier jij informatie verzamelt of situaties beoordeelt.

In dit onderdeel komt onder andere het volgende aan bod:

 • Het opstellen van een advies
 • Het maken van een berekening
 • Het stellen van vragen

Tijdens het examen worden vragen gesteld die duidelijk moeten maken of jij kunt omgaan met klachten, of je een adviesgesprek kunt plannen, een slechtnieuwsgesprek kunt voeren en dergelijke.
In dit onderdeel krijg je situatieteksten voorgeschoteld, waarin een klantsituatie wordt geschreven. Er wordt gebruikgemaakt van documenten, afkomstig uit de adviespraktijk. Hierbij kun je denken aan aanvraagformulieren en offertes. Ook dit onderdeel vraagt de nodige tijd, aangezien je meerdere bijlages en casusteksten moet lezen.

Het examen

Als je deelneemt aan het examen worden jou op de examenlocatie de benodigde hulpmiddelen ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan om je eigen spullen mee te nemen naar het examen. Er zit geen limiet aan het aantal keren dat je het examen kunt maken.De opleiding wordt gegeven op MBO niveau en voor het volgen worden geen voorwaarden aan vooropleiding gesteld.De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zal de uitslag binnen 48 gemaakt via e-mail aan jou bekendmaken.

Je hoort of je geslaagd of gezakt bent, maar je krijgt ook het cijfer medegedeeld.
Ben je geslaagd, dan zal DUO het certificaat binnen 3 maanden na het examen opsturen naar de opleidingsinstantie, die het daarna naar jou zal opsturen.
Heb je het examen niet gehaald en wil je weten wat er fout ging tijdens het examen?
Als je een cijfer hoger dan een 4 hebt behaald, kun je onder bepaalde voorwaarde inzage krijgen bij DUO.
Onder toezicht kun je dan gedurende 20 minuten de foutieve antwoorden inzien en ook zien wat het juiste antwoord had moeten zijn.
Is jouw cijfer lager dan een 4, dan wordt verondersteld dat je de leerstof onvoldoende beheerst en is inzage niet mogelijk.

Omdat de wet- en regelgeving steeds verandert, is het van groot belang dat je goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in jouw werkveld.
Het is een onmogelijke opgave om de examens voortdurend aan te passen.
Om die reden wordt de volgende regel aangehouden: doe je examen voor 1 april, dan is het examen samengesteld op basis van de wet- en regelgeving, zoals die van toepassing was in het jaar voor je het examen doet. Als je geslaagd bent, blijft jouwcertificaatonbeperkt geldig.

Voor het wft consumptief krediet examen heb je 90 minuten de tijd.

Een goede aanvulling is de examentraining Wft consumptief krediet. Deze vergroot samen met de Wft consumptief krediet samenvatting en het oefenexamen jouw kans om te slagen voor het examen. Niet alleen doorloop je hiermee de belangrijkste examenonderdelen en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen, maar je krijgt ook tips met betrekking tot het examen.

Volgens het CDFD was het slagingspercentage in 2021 slechts 56,4%. Ter verduidelijking: dat zijn er nog geen 6 van de 10! Een goede voorbereiding is daarom zeer belangrijk.

In de afgelopen jaren behaalden onze gebruikers een zeer hoog slagingspercentage met onze oefenvragen (98%) en scoren we een 8 als beoordeling.

Om het WFT consumptief krediet examen te kunnen doen heb je de volgende onderliggende modules nodig:

WFT basis examen(initieel)
WFT consumptief krediet(initieel)

Als je de Beroepskwalificatie wilt onderhouden, dan die je het volgende examen te doen;

PE Consumptief krediet

Je kunt je optimaal voorbereiden op het examen door de volgende tips toe te passen:

Het goed voorbereiden van de lessen helpt om de les goed te kunnen volgen. Als je weet wat er gaat komen, zal de te behandelen stof beter door jou worden begrepen en gaat er geen kostbare lestijd verloren. Wil je meer informatie over het WFT Consumptief Krediet examen kijk dan op de website van het CDFD.

Met de proefexamens en de samenvattingen krijg je een reëel beeld van het examen. Dit neemt niet alleen stress weg, maar kan er ook voor zorgen dat jij met meer vertrouwen het examen ingaat. Zorg dat je veel en vaak blijft oefenen. Na verloop van tijd zal je vernemen dat je de antwoorden steeds sneller weet. Dit is een teken dat je de leerstof echt goed onder de knie begint te krijgen.

Jazeker! Onze examenvragen zijn aangepast aan de toetstermen die gelden vanaf 1 april 2023 en sluiten naadloos aan op het CDFD examen.

Het WFT consumptief krediet examen bestaat uit 31 vragen bestaande uit:

 • 15 KB vragen (15 punten);
 • 15 VC vragen (30 punten);
 • 1 PG vraag (2 punten).

WFT consumptief krediet isNIETvervallen! Per 1 april 2019 mag een adviseur Hypothecair Krediet ook adviseren over consumptieve kredieten. Als je ook je WFT consumptief krediet nog gaat doen kan je hierdoor deze module laten vallen.

In principe is het WFT consumptief krediet examen niet moeilijk, maar dat hangt uiteraard af van je voorbereiding. Volgens het CDFD slaagden in de periode april 2022 tot september 2023 72,8% van alle examen kandidaten. In de afgelopen jaren behalen onze gebruikers een zeer hoog slagingspercentage (98%) en scoren we een dikke 8 als beoordeling. Een goede voorbereiding is daarom zeer belangrijk.

WFT consumptief krediet is een onderdeel van de opleiding tot Financieel adviseur maar geeft geen recht op adviesbevoegdheid.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 2023/04/23

Views: 5889

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.